راه اندازی خط تولید کانکتور ارتباط خط (کابل به کابل) – تک پیچه – سایز کابل 150-25 میلی متر مربع – فول بی متال

برگزاری دوره آنلاین ” آشنایی با طراحی و توسعه شبکه توزیع کابل خودنگهدار” – دانشگاه شهید بهشتی – مرکز آموزش های تخصصی شهید عباسپور