سمینار تخصصی حفاظت از شبکه های توزیع برق کابل خودنگهدار – توزیع برق شمال خوزستان – دزفول – مرداد 98

سمینار تخصصی حفاظت از شبکه توزیع برق خودنگهدار-توزیع برق خراسان رضوی تیر 97

برگزاری سمینار تخصصی حفاظت از شبکه های توزیع برق کابل خودنگهدار – شرکت توزیع برق استان گیلان- بهمن 98

برگزاری سمینار تخصصی حفاظت از شبکه های توزیع برق کابل خودنگهدار – شرکت توزیع برق استان گلستان- دی 98

برگزاری سمینار تخصصی حفاظت از شبکه های توزیع برق کابل خودنگهدار – شرکت توزیع برق استان مازندران- مرداد 98

سمینار تخصصی معرفی یراق آلات شبکه توزیع برق کابل خودنگهدار-شرکت توزیع برق تهران بزرگ،شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو- تیر 97

سمینار تخصصی الزامات حفاظتی و استاندارد شبکه توزیع برق کابل خودنگهدار -شرکت توزیع نیروی برق استان البرز – دی ماه 98

کارگاه تخصصی الزامات حفاظتی شبکه توزیع برق کابل خودنگهدار-نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران – تهران آبان ماه 98

سمینار تخصصی حفاظت از شبکه های توزیع برق کابل خودنگهدار-توزیع برق استان گیلان- مهرماه 97

سمینار تخصصی معرفی نسل جدید حفاظت از شبکه های توزیع کابل خودنگهدار-توزیع برق استان کردستان – تیرماه 97